گیج های غواصی

گیج غواصی نمایش دهنده اطلاعات ضروری برای پیش بینی و محاسبه در بخش های مختلف یک عملیات غواصی است و با دادن اطلاعات حیاتی می تواند بهترین همراه یک غواص برای تمامی مدتی که در زیر آب است باشد. با توجه به این موضوع مهم و اینکه دانستن دقیق مقدار هوا و یا عمق غواصی در یک عملیات بسیار تعیین کننده می باشند خرید در این بخش دقت نظر بیشتری را میطلبد. معمولا این گیج ها تک کنسول که تنها نشان دهنده فشار سیلندر، دو کنسول  برای نمایش فشار سیلندر و عمق زیر اب  و سه کنسول که علاوه بر موارد یاد شده، دارای قطب نما برای مسیر یابی زیر آب هم میباشد هستند.

گیج های غواصی 13 محصول وجود دارد